POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.pracowniajogi.org, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska NIP 6932054049, Regon 520232593.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera)w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  2. Adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera)w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  3. Numer telefonu – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera)w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  4. PESEL – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera)w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  5. Data urodzenia – może być przetwarzana, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera) w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  6. Płeć – może być przetwarzana, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera) w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  7. Adres – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam te dane Państwo za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera prezentowego lub w przypadku dokonywania zapisu na usługi oferowane przez nas (zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole na podstawie posiadanego karnetu lub vouchera) w celu uzyskania członkostwa i skorzystania z naszej oferty lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  8. NIP – może być przetwarzany w przypadku dokonania przez Państwa zakupu za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera na firmę (tj. jako jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG lub spółka prawa handlowego zarejestrowana w KRS lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem faktury VAT);
  9. Nazwa przedsiębiorcy (firma) – może być przetwarzana w przypadku dokonania przez Państwa zakupu za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera na firmę (tj. jako jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG lub spółka prawa handlowego zarejestrowana w KRS lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem faktury VAT);
  10. Adres siedziby firmy – może być przetwarzany w przypadku dokonania przez Państwa zakupu za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera na firmę (tj. jako jednoosobowy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG lub spółka prawa handlowego zarejestrowana w KRS lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem faktury VAT);
  11. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  12. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
  1. w celu zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówienia karnetu lub vouchera lub formularza kontaktowego
  2. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. w celu umówienia się na zajęcia grupowe oraz indywidualne oferowane w naszej szkole.
 5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Macie Państwo zapewnioną możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie zamierzacie Państwo korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej, m.in. do czasu zakończenia obowiązywania umowy lub do czasu skorzystania z usługi lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy lub usługi (okres przedawnienia wynosi do 6 lat w przypadku, zaś w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (ratalna zapłata za karnet) lub wynikających z umów między przedsiębiorcami – okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 9. Uzyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie od Państwa, w wyniku wypełnienia przez Państwa dostępnych formularzy zamówień, formularza kontaktowego lub kontaktu z nami za pośrednictwem korespondencji e-mail, pisemnej lub telefonicznej.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub wykonanie umowy zawartej z Państwem, jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub
  4. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w przypadku gdyby żadna z powyższych podstaw nie była możliwa do zastosowania (np. w przypadku pozyskania Państwa wizerunku w ramach akcji promocyjnych naszych usług).
 11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:
  1. Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  2. Google (np. YouTube, Mapy) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 11.

 1. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  2. świadczącym usługi księgowe, w zakresie rozliczenia płatności za złożone zamówienia,
  3. świadczącym usługi prawne, w zakresie prowadzenia spraw windykacyjnych i obsługi innych roszczeń,
  4. świadczącym usługi płatnicze w ramach składanych zamówień poprzez nasz Serwis internetowy,
  5. świadczącym usługi zarządzania obiektami sportowymi, oferowanymi usługami, w tym zarządzaniem zajęciami grupowymi oferowanymi przez naszą szkołę,
  6. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 2. Twoje dane osobowe nie podlegają przez nas profilowaniu lub innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 3. Zgodnie z przepisami RODO macie Państwo prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. niepodlegania profilowaniu,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, należy skontaktować się z nami na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, e-mail: kontakt@pracowniajogi.org lub w formie pisemnej na następujący adres: Budowlanych 33, 67-200 Głogów
 2. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Newsletter