Regulamin członkowstwa

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin dotyczy wstępu do Pracowni Jogi Prana i korzystania z usług oferowanych przez firmę Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska będącą właścicielką marki Pracownia Jogi Prana z siedzibą przy ul. Budowlanych 33, 67-200 Głogów, NIP: 6932054049, REGON: 520232593 określaną dalej jako Pracownia. Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem zajęć.
 2. Z usług oferowanych w Pracowni ma prawo korzystać Uczestnik zajęć, który dokonały stosownych opłat oraz złożyły pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

§ 2. Rodzaje i poziomy zajęć.

 

 1. Zajęcia w Pracowni dzielą się ze względu na odmienne zasady uczestnictwa:
 • kursy jogi dla początkujących prowadzone w stałych – zamkniętych grupach
 • zajęcia karnetowane – prowadzone w grupach otwartych
 • zajęcia karnetowane kids – prowadzone w grupach otwartych dla dzieci od 7 do 11 roku życia.
 1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi Iyengara, rozpoczynające naukę w Pracowni uczestniczą w kursie jogi dla początkujących (dwumiesięczny).
 2. Zapisy na kursy dwumiesięczne dla początkujących odbywają się przed rozpoczęciem kursu i w trakcie 2 pierwszych tygodni kursu. Taka możliwość jest tylko w przypadku wolnych miejsc na kursie.
 3. O każdorazowej planowanej zmianie rodzaju zajęć należy informować prowadzącego zajęcia. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć ze względu na niewspółmierność poziomu.

 

§ 3. Opłaty i rezerwacje.

 

 1. Do udziału w zajęciach w Pracowni uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które wniosły stosowne opłaty oraz zarezerwowały miejsce na wybranych zajęciach.
 2. Płatności za zajęcia oraz kursy odbywają się przez stronę internetową w systemie on-line Tpay oraz na recepcji Pracowni gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Opłata za kursy dwumiesięczne pobierana jest jednorazowo z góry nie później niż w momencie rozpoczęcia kursu bądź w dwóch ratach z czego pierwsza opłacona jest nie później niż w momencie rozpoczęcia kursu, druga rata winna zostać opłacona wraz z rozpoczęciem drugiego miesiąca kursu.
 4. W wypadku rezygnacji z kursu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwwskazań do praktyki jogi. Przeciwwskazania takie powinny zostać udokumentowane. Kwota zwrotu jest pomniejszana o odbyte zajęcia. Zwrotów ekwiwalentu dokonujemy nie później niż do daty zakończenia kursu.
 5. Zajęcia w ramach kursu, które zostaną opuszczone przez uczestnika nie podlegają odrobieniu w innym terminie.
 6. Do udziału w zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby, które dokonały rezerwacji miejsca na zajęciach korzystając z panelu klienta.
 7. Zapisy na wybrane zajęcia rozpoczynają się najwcześniej 7 dni przed danymi zajęciami.
 8. Do rezerwacji miejsca na zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby posiadające ważny karnet na zajęcia lub opłacone pojedyncze wejście.
 9. Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach karnetowanych jest możliwa bez konsekwencji do 2 h przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. Jeśli anulacja nastąpi po tym terminie lub wcale a uczestnik nie pojawi się na zajęciach – następuje pobranie wejścia z aktywnego karnetu.
 10. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia lub aktywowania (termin ważności). Niewykorzystane wejścia w karnecie po upływie jego terminu ważności przepadają (ekwiwalent finansowy nie jest zwracany).
 11. Jeśli zajęcia przewidziane w planie nie odbywają się z winy Pracowni do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

 

§ 4. Korzystanie z usług.

 

1.Pracownia czynna jest 20 minut przed zajęciami popołudniowymi i 10 minut przed zajęciami porannymi.

2.Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z § 3., mają prawo:

 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
 • używać pomocy do jogi znajdujących się w Pracowni – takich jak klocki czy krzesła,
 • używać na sali ćwiczeń własnej maty,
 • korzystać z rad i instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.
 1. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem.
 2. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje prowadzącego. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że wykonanie ćwiczeń bez rad i instrukcji prowadzącego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 3. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby:
 • pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat,
 • zdrowe – czyli które nie przechodzą aktualnie infekcji,
 • bez przeciwwskazań lekarskich dot. ogólnego stanu zdrowia,
 • trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 1. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi zobowiązani są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia niepokojących objawów. Pracownia nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń, u uczestników, którzy nie uprzedzili prowadzącego o swoich problemach zdrowotnych.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
 • zdjąć obuwie i okrycie wierzchnie zaraz przy wejściu do obiektu Pracowni.
 • do zachowania czystości w obiekcie Pracowni oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury zachowania.
 • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Pracowni oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez prowadzących.
 • zabierać ze sobą na salę i pozostawiać w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
 • po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 • do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń Pracowni.
 • do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 • korzystać z własnej maty do jogi w wypadku wystąpienia chorób skóry stóp lub/i dłoni.
 • do przestrzegania Regulaminu.
 1. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług Pracowni, opisanych w Regulaminie.
 2. Zajęcia karnetowane prowadzone są w grupach przy minimalnej liczbie osób – 3. Zajęcia te mogą zostać odwołane w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż wskazana powyżej. Pracownia może usunąć z harmonogramu zajęć poszczególne zajęcia karnetowane oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia zajęć karnetowanych oraz kursu po wcześniejszym powiadomieniu o tym Uczestników zajęć pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w recepcji Pracowni oraz na stronie internetowej pracowniajogi.org
 3. Na terenie Pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania e-papierosów, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.
§ 5. Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Pracowni mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pracowniajogi.org
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, wentylacyjny itp.
 3. Osoba, która wykupuje karnet, kurs jogi lub wnosi opłatę jednorazową zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 4. Personel Pracowni sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Pracowni lub na stronie internetowej www.pracowniajogi.org
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Newsletter