Regulamin sprzedaży on-line (Tpay)

 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Pracownia Jogi Prana za pośrednictwem strony internetowej.
 • Pracownia Jogi Prana (PJP)/ Firma – Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska, ul. Budowlanych 33, 67-200 Głogów
 • Dane rejestrowe – NIP 6932054049 , REGON 520232593 ,
 • Strona internetowa – www.pracowniajogi.org
 • Karnety – karnety do PJP przedstawione w ofercie dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
 • Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.
 1. Sprzedaż karnetów prowadzi PJP/ Firma.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.pracowniajogi.org poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
 5. Pracownia Jogi Prana nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
 9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.
 10. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@pracowniajogi.org, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji szkoły. Faktura zostanie przesłana na adres podany w poczcie elektronicznej.
 11. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Pracowni Jogi Prana.
 12. Pracownia Jogi Prana zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 13. Pracownia Jogi Prana nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 15. Wszelkie reklamacje należy kierować do Pracownia Jogi Prana. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@pracowniajogi.org
 16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 17. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 18. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 19. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Pracownie Jogi Prana danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów.
 20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 21. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Pracownia Jogi Prana.
 22. Pracownia Jogi Prana świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 23. O planowanej zmianie Regulaminu Pracownia Jogi Prana poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.pracowniajogi.org
 24. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.pracowniajogi.org Pracownia Jogi Prana zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 25. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Pracownia Jogi Prana .

Newsletter